Je možné uplatnit hodnotu DPH hrazenou při nákupu společnosti někdy později v daňovém hospodářství?

Při nákupu ready-made společnosti lze také složit zálohu na náklady na její sídlo, takže je-li ona sama pak plátcem DPH, může si zúčtovanou DPH s tím související zahrnout do odpočtu. Je věcí obchodních podmínek prodávajícího, zda skládání takové zálohy odmění slevou na vlastním nákupu.

Jak je to se sídlem společnosti?

Poskytujeme sídla pro Vaši společnost na některé z našich prestižních adres. V případě zájmu máte možnost využít kompletního kancelářského servisu zahrnujícího zejména přeposílání pošty, příjem telefonních hovorů, ale také mnoho dalších služeb dle Vaší volby.

Nemám jednatele

Jednatel je statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným. Za společnost jedná navenek a náleží mu obchodní vedení společnosti. Do funkce ho jmenuje valná hromada, a to buď z řad společníků anebo i z osob, které společníky nejsou. Jednatelů může být i více a nestanoví-li společenská smlouva jinak, tak k rozhodování ohledně obchodního vedení je třeba souhlasu většiny z nich. Od 1. ledna 2014 bude moci při koexistenci více jednatelů jednat každý z jednatelů v oblasti obchodního vedení samostatně, nestanoví-li společenská smlouva odlišné uspořádání jejich kompetencí v oblasti obchodního vedení. Poskytujeme osoby, které mohou funkci jednatele zastávat. Účtováno je dle ceníku; od 20.000,- Kč měsíčně, pokud je osoba jednatelem ustavena po dobu delší šesti měsíců, nebo 25.000,- Kč měsíčně, pokud je námi poskytnutá osoba do funkce jednatele ustavena na 6 či méně měsíců.

Nemám dozorčí radu

Dozorčí rada je kontrolním orgánem akciové společnosti a lze ji také fakultativně zřídit u společností s ručením omezeným. Pokud není stanoveno jinak, má 3 členy. Členové dozorčí rady dohlíží na fungování společnosti a výkon působnosti představenstva (popř. jednatelů u s.r.o), kontrolují účetnictví společnosti a to, zda její činnost probíhá v souladu s právními předpisy. Dále má dozorčí rada právo nahlížet do dokladů a záznamů o podnikatelské činnosti, účastní se zasedání valné hromady a seznamuje ji s výsledky své činnosti. Naše společnost Vám může pro účely Vašeho podnikání poskytnout osoby, které mohou funkci členů dozorčí rady vykonávat. Účtováno je dle ceníku; 20.000,- Kč měsíčně, pokud je osoba členem dozorčí rady ustavena po dobu delší šesti měsíců, nebo 25.000,- Kč měsíčně, pokud je námi poskytnutá osoba do funkce člena dozorčí rady ustavena na 6 měsíců či po kratší dobu.

Nemám odpovědného zástupce pro živnost

Institut odpovědného zástupce zakotvuje v § 11 z.č. 455/1991, živnostenský zákon. Dle odst. 1 tohoto ustanovení může podnikatel provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu s tím, že odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky pro provozování konkrétní živnosti. Naše společnost poskytuje k Vaší potřebě kvalifikované osoby, které můžete využít jako odpovědné zástupce pro Vaše podnikání. Tato služba je účtována dle ceníku.

Chci se nechat zastoupit jako zakladatel

Založení obchodní společnosti je administrativně náročný proces, který může trvat klidně déle než jeden měsíc. V případě procesních chyb při styku s orgány veřejné moci se může tento proces prodloužit o další zbytečné týdny navíc. Proto se na nás můžete obrátit a my se o založení obchodní společnosti postaráme za Vás. Problematice zakládání obchodních společností se věnujeme denně a můžeme Vám poskytnout profesionální služby spočívající ve vypracování potřebných dokumentů, zastoupení při styku s úřady a další služby dle naší nabídky.

Je virtuální sídlo firmy legální?

Ano. Subjekt zapsaný v obchodním rejstříku musí mít registrované sídlo společnosti, které se může lišit od místa, kde je jeho skutečná správa. Skutečnost, že na každé z námi poskytovaných adres virtuálně sídlí více společností, není v rozporu s žádným právním předpisem, neboť zákon běžně umožňuje společný nájem bytů i nebytových prostor.

Je koupě ready-made firmy bezpečná?

Ano. Prodáváme nově založené ready-made sro, které nemají podnikatelskou historii. Ta začíná až převodem na kupujícího. Nemusíte se tedy obávat, že by Vámi kupovaná společnost byla jakkoliv zatížená.

Jak se liší založená a ready-made společností?

Založení společnosti s ručením omezeným trvá delší dobu, vyžaduje některé náležitosti (např. sepsání zakladatelské listiny u notáře) a je třeba u banky doložit výši základního kapitálu. Ready-made společnost má základní kapitál již splacen a lze se stát jejím jednatelem v podstatě ze dne na den.

V kolika společnostech mohu být společníkem?

Ze zákona platí omezení, že lze být jediným společníkem maximálně ve třech společnostech s ručením omezeným. V případě vícečlenných společností není v podstatě žádné omezení.