Změna sídla společnosti – jak na to?

Pro změnu sídla společnosti je potřeba u každé z obchodních společností zvolit jiný postup.

U veřejné obchodní společnosti (dále jen v.o.s.) je třeba souhlasu všech společníků, ale společenská smlouva může stanovit, že postačí souhlas většiny společníků. Toto rozhodnutí musí být zachyceno písemnou formou s úředně ověřenými podpisy.

U komanditní společnosti (k.s.) se postupuje stejně jako u v.o.s., nicméně společenská smlouva může stanovit, že k její změně postačuje souhlas většiny komplementářů spolu se souhlasem většiny komanditistů.

U společnosti s ručením omezeným lze sídlo změnit dvojím způsobem; za prvé je možné sídlo společnosti změnit prostřednictvím změny zakladatelského dokumentu rozhodnutím valné hromady či souhlasem všech společníků formou notářského zápisu. Druhým způsobem je rozhodnutí statutárního orgánu (jednatel/jednatelé), pokud není toto rozhodování svěřeno jinému orgánu. Toto rozhodnutí nemusí být učiněno formou notářského zápisu, nicméně musí být vyhotoveno písemně s ověřenými podpisy. Způsob je určen dle znění sídla ve společenské smlouvě. Při plném označení sídla ve společenské smlouvě včetně ulice a jeho změně a při přesunu sídla do jiné obce je třeba volit první způsob, jinak stačí způsob druhý (tj. v případě, že je sídlo ve společenské smlouvě určeno jen názvem obce a změna sídla probíhá v rámci této obce).

U akciové společnosti (dále jen a.s.) je možné změnu sídla provést také dvěma způsoby; změna stanov, kde má a.s. sídlo vymezeno, je v působnosti valné hromady, která stanovy mění rozhodnutím ve formě notářského zápisu. Změnu je také možno provést beze změny stanov, a to písemným rozhodnutím představenstva společnosti. S ohledem na nejednoznačné ustanovení zákona lze doporučit úřední ověření podpisů na tomto rozhodnutí. S procesem změny sídla společnosti Vám kvalifikovaně pomůžeme.